Narsinghpur den 8 Januari 1891

 

Mina dyra älskade i hemmet lilla Mamma och lilla syster Ena!!

 

”Jesus Kristus i går och i dag och han desslikes i evighet.”

 

Fastän sent önskar jag Eder mina kära en god fortsättning på det nya året!! Guds nåd, frid och välsignelse i rikaste mått komme oss alla till del under de kommande dagarna! Herren allena vet hvad detta år kommer att bära i sitt sköte för oss litet hvar. Dock kunna vi gå allt lugnt till mötes då Herren är oss nära och vi äro i Hans hand.

 

Jag måste idag söka att få ihop ett litet bref hem till Eder mina älskade om det än blir aldrig så kort. Nog länge har jag försummat att underrätta om att vi mottagit de kära sakerna hemifrån, när du lilla Ena bad i ett af dina bref att vi genast skulle omtala efter sändningens ankomst om allt kom oss tillhanda i oskadadt skick. Jag måste nu allra först säga ett hjertevarmt tack till Eder mina dyra för allt, allt rart vi äfven i år fingo mottaga. O så mycket godsaker vi fingo som vi nu hålla på att ”smörja kråset” med om dagarna. Alltsammans både medfursten, anjovisen och den lilla osten var så utmärkt hvar och en på sitt vis. Medfursten är särdeles rar och god och så väl stoppad, det kunde märkas att det var gjort af våra dyra älskade. Min lille Carl är så förtjust i medfurst, det var han hemma i Sverige o hvad skall det ej vara nu då det är en så sällsynt vara för oss. Anjovisen är ock så god, kan ej vara bättre det är omöjligt.

 

Tack så innerligt för allt, allt och framför till alla de kära missionsvännerna som varit delaktiga i att sända oss allt det rara, vårt hjertliga tack. Gud skall löna och välsigna alla hvar och en i sin stad för deras offervillighet, och säg dem att det är mer än glädjande för oss att se sig vara så der ihågkommen af dyra kära i hemlandet. Vi känna oss så ovärdiga all denna kärleksbevisning. Lårarna kommo oss tillhanda veckan före Jul, så det blef så lagom att få alla dessa rara saker till Jul, vi kunde nu styra till det litet jullikt. Jag öppnade medfurstburken på julafton så vi åto af den samt af anjovisen till middagen och ni kunnen allt tänka Eder att detta påminde om hemmet för oss. Det påkommer ej ofta vi hafva dessa läckerheter på vårt matbord. Dock hafva vi andra goda saker af detta landets i öfverflöd må jag säga, så vi ha det alltid så godt och bra i den vägen. Och tack lilla älskade Mamma och Serena för alla öfriga rara saker vi fingo glädjen mottaga, såsom Haralds små strumpor, den fina och goda konfekten, samt den lilla söta antimakassern m.m. m.m. O hvad allt är kärt för oss! Har du förfärdigat den lilla antimakassern Serena lilla? Särskildt beder jag Eder mina kära helsa lilla tante Fredrika och tacka henne så hjertligt för det lilla fina förklädet, hon är sig alltjemt lik uti att vara gifmild o snäll. Helsa ock till tante Emma och tacka för den vackra frälsarbilden, vår kyrka eller skolhus är ej sådant att vi kunna hänga upp den der, men den skall bli en kär prydnad i vårt hem, lille Harald är särskildt förtjust i denna bild.

 

Jag måste omtala att vi klädde ett litet julträd äfven i år som pryddes med den fina konfekten som ni skickat, jag skall sända ett litet löf af detsamma, samt ett par taggar. Ni skolen se att i detta land kan man knappast få se ett enda träd utan med rysliga taggar. Och dessa taggar kommo så bra till pass att sätta ljusen på. Lille Harald gladde sig i år mycket åt julgranen samt ljusen. Göteborgsvännerna som alltid äro snälla sände oss här i Narsinghpur i år en särskild lår innehållande mycket goda saker, såsom torr frukt (skalad) en stor påse af utmärktaste slag, potatismjöl, hafregryn i mängd, två dussin glycerintvål o två stora långa stänger tvål att tvätta ylle med, 6 buntar små ljus både hvita o kulörta till julträdet. Så fick jag äfven i år ett bumullsklädningstyg, Carl en bok och lille Harald ett litet klaver att spela på samt garn till ett par strumpor. Sedan var det hvar sin present till alla de infödda kristna, det var neml. kasinett till hvar sin rock åt dem, och kateketens hustru fick rödt o hvitt domestik till en klädning. De blefvo alla mycket glada deröfver. Och dertill var det en hel mängd skjortor till skolan.

 

Valentins fingo en lår från Göteborg som skulle delas mellan alla Saugorboarna så de fingo ej så mycket på sin del som vi här fingo. Jag vet detta enär vi haft det stora nöjet att ha haft Valentins här några dagar i Jul samt flickorna Hanna och Lavina. De kommo neml. hit 3dje dag Jul på vår enträgna invitation samt stannade till dagen efter nyårsdagen, det var helt kort som I sen, men så innerligt kärt o roligt att få se o träffa dem litet. Maria såg så frisk o dugtig ut långt öfver förmodan, man kunde ej se på henne att hon så nyligen genomgått en så svår färd. Allt är det nåd af Gud. Maria o Oscar åkte efter sin lille häst samt flickorna efter sina oxar, de hade ej mindre än 2 par oxar för att byta om med då det ena paret tröttnade. De åkte ned på 2ne dagar från Saugor, det var mycket raskt, jag tror det skall vara omkring 14 svenska mil mellan Saugor o Narsinghpur.

 

Vi ha ej ännu fått något svar hemifrån Styrelsen hur det komma att bli med vår flyttning, hur det än går så komma vi nog att stanna här öfver min förestående resa, ty jag är nu redan så tung och trött att en besvärlig flyttning är allt omöjlig för mig att göra. Doktorn har ock förbjudit det för mig, Carl talade med honom häromdagen härom. Jag känner mig redan så ovidig och tung som om jag redan vore fullgången o efter min räkning skulle det ej bli förr än i mars månad. Gud hjelpe mig då stunden kommer! Anropa Honom för mig mina älskade!! Jag vet att I ej glömmen det, och Herren skall förvisso höra bön enligt sina löften.

 

Jag slutar nu redan för denna gång enär jag har rätt svårt att sitta stilla i en ställning något längre. Jag har med denna post ock skrifvit till Althéa Le Moine. Helsa alla bekanta så kärt från oss alla! Och till sist varder lilla Mamma o Ena på det innerligaste helsade från oss tre här. Jag har ju alldeles glömt att tacka för tvenne kära bref vi mottagit från hemmet, det första bekommet på sjelfva julafton o det andra veckan derpå, tack så innerligt, det är mer än glädjande att få bref från Eder. Jag hoppas ni haft roligt i Jul hos Rdrs. Eder sannt tillgifne och älskande Kerstin.