Chhindwara den 3 April 1894

 

Älskade lilla syster Ena!!

 

Mycken frid och hugsvalelse af Gud vår fader!

 

Åter måste jag sända dig några rader om det än blir aldrig så få. Det har ändå dröjt om längre än jag ämnade och kanske lofvade i mitt sista bref.

 

Tack för ett bref till Maria som jag fick läsa. Huru glädjande är det ej för oss att få höra från dig lilla Ena, men på samma gång gör det oss så ondt om dig att du känner dig så rysligt ensam i verlden. Kära lilla du hvad skola vi göra för dig? Ack jag skulle vilja göra allt som i min förmåga stode blott det kunde låta sig göra. Det enda som jag kan göra är att bedja till Gud för dig, och, vet du, det gör jag ock. Måtte han hugsvala ditt sörjande och betungande hjerta, endast Han är mäktig att gifva frid och fröjd till ett sorgfullt hjerta. Och du skall få se att Han gör det ock i sinom tid. Ack att vi blott kunde se på Honom som är ljuset då skulle det ej bli så mörkt för oss mången gång härnere.

 

Jag förstår hvad det skulle taga dig då du fick höra att ej Valentins fick komma hem i år. Ja stackars lilla syster det var ju mycket ledsamt, men nu få vi glädja oss åt att vi torde alla få fara hem nästa år, Valentins och vi, och tänk så rysligt roligt att på samma gång som Valentins få sammanträffa med dig och våra öfriga kära derhemma. Du skall få se huru snart dessa månader gå, vi veta ej ordet af förrän vi äro hemma hos dig lilla Ena. Försök att slå bort alla ledsamma känslor och krya upp dig igen. Jag förstår att du är väl så öfveransträngd både till kropp och själ sedan i höstas och det gör nog att du har svårt att repa dig.

 

Du skall få se att du snart får muntliga helsningar från oss. Ruthqvist reser i dag från Chhindwara för Sverige, och du må tro att jag bedt honom helsa dig en liten smula. Han har lofvat mig att taga reda på dig äfven att muntra och lifva upp dig, det jag och Maria bedt honom om. Gör dig riktigt bekant med honom så skall du få se hur innerligt snäll glad och treflig han är. Om du blir litet bekant med honom så kan du språka med honom alldeles som med en bror: Fråga honom om allting som du vill veta om oss och han skall med glädje berätta allt. Jag tror att han lämnar Bombay den 14 april, reser då direkt till Aberdin och helsar på sin frus släktingar och far sedan hem till Sverige. Ruthqvist vill vara hemma till mötet på Johannelund börjar förstås. Kunde du ej få ledigt vid den tiden och fara upp till mötet tänk så uppfriskande det skulle vara för dig både till kropp och själ och då kunde du få riktigt tillfälle att se och språka med Ruthqvist. Du får ju några veckors ledighet på sommaren? Försök att sköta dig på bästa vis att du snart blir kry och glad igen lilla Ena. Vi ville så gerna skicka dig något med Ruthqvist efter det är så lägligt, men här i Chh. kan man ej få tag i något som är värdt att sända hem, derför ämna vi gifva honom några Rupier och beder honom köpa någon liten sak i Bombay och taga med hem åt dig. Han sjelf föreslog en guldstensbrosch, fåse nu hvad det blir. Du får förlåta om det blir litet men du förstår nog att det är väl ment hvad det än är.

 

Ruthqvist bor hos Danielssons, men han kommer öfver till oss om en stund för att säga farväl och reser direkt härifrån efter vår häst och ”trapi” ned till Nagpur der han sätter sig på tåget. Var förvissad om att jag kommer att öfverlasta honom med de käraste och varmaste helsningar till dig lilla älskade Ena. Jag har i dag varit ”bussy” med att baka några små ”cakes” år R. för vägen enär Maggie D. ej någonsin vänder sin hand till något sådant. Ruthqvist har varit så snäll emot mig och gifvit mig så mycket efter sin fru. Först fick jag ett par tunga silfverarmband såsom minne efter henne, sedan en mängd linne och så en hel mängd småsaker efter hans lilla flicka som dog, mycket rara saker. Detta sednare fick jag innan lille Hjalmar var född. Och nu då han kom ned från Amarwara hade han en hel mängd med får med sig så att han har i ett par veckors tid hållit oss med fårkött. Nästan hvarannan dag har han sändt till mig ett halft får eller rättare lam. Gud hjelpe honom nu lyckligt hem. Det skall bli så roligt höra när du har träffat honom.

 

Vi äro alla här krya Gudilof! Då jag frågade Harald hvad han hade för helsningar till moster Serena som är så ledsen för att hon blifvit ensam svarade han: ”Säg henne att jag kommer snart till henne så att hon skall ej gråta och vara ledsen.” Men jag tänkte det blir väl en dålig tröstare som kommer. Emellertid barnen göra ej litet till för att göra det gladt och muntert omkring en, men de hafva ock förmåga att göra det bekymmersamt på många vis. O hvad det är svårt att fostra de små lifven. De äro ibland så stygga och elaka att jag vet ej hvad jag skall göra. Lilla Ester tror jag är värst, rätt så näpen och söt hon varit. Lille Hjalmar är en riktig liten kloss stor, tjock och fet jag tror att moster Ena skulle bli riktigt förtjust i honom. Han tyckes vara ovanligt stark och för sin ålder han har länge vändt sig om då han ligger på sängen. Både Carl och mig känner han väl igen, han vill helst vara hos oss förstås fast jag har två ayohr.

 

Vet du ju längre det lider ju mer känner jag förlusten efter vår dyra älskade Mamma, jag kunde i början ej fatta att det var sannt. Ja vi hava verkligen gjort en stor förlust, men hon en stor vinst. Tänk att så mången af våra gamla bekanta slutat. Stackars lilla Hulda B. hon är nu lika ensam som du. Du måste helsa henne så rysligt mycket från mig att jag ofta tänker på henne o den förlust hon gjort.

 

Vet du att Stina lemnade oss i förra veckan för att resa till bergen tillsammans med Valentins. Det blir bra roligt för Maria att ha Stina med sig, hon är så snäll och rar lilla Stina. Måtte bergresan göra Maria stark det kan hon behöfva som är så ytterst svag och dertill väntar sig smått i höst igen. Stackars lilla Maria, det är ingen småsak skall jag säga. Men Gud är mäktig att hjelpa under alla omständigheter.

 

Nu har Ruthqvist varit här och just nu rest. Det känns litet underligt då någon reser hem till det gamla kära Sverige. Nu måste jag sluta för i dag. Var nu krya och glada flickan, det duger ej att du går och sörjer.

 

De varmaste och innerligaste helsningar från oss alla till dig lilla Ena. Vi skola försöka att uppehålla korrespondensen litet lifligare oss emellan vill du ej det?

 

Din dig älskande tillgifna syster Kerstin.