Johannelund den 27-9-96

 

Kära lilla syster Ena!

 

Frid af Gud!

 

Då nu kl. är omkring 3 ef.m. ville jag hasta för att få ihop ett litet bref till dig. Vi skola gå in till St.m. på ½ 5 båten och kl. 6 börjar festligheterna i Blasiholmskyrkan. Först skall Iwarson tala der efter Karl Hultmark och sist Docenten.

 

Ja jag skulle väl något nämna om vår resa hit i går. Den var i allo lyckosam och treflig. Hultmarks mötte vi i Kimstad och i sällskap med dem var Prosten o prostinnan Alard samt pastor Wittenkrona, den sednare hade vi sällskap med ända till Stockhlm och prostens stego af vid Norrköping. Emellertid voro vi ett muntert sällskap och hvar och en af herrarna bjödo till att undfängna (hvarest tillfälle gafs) så mycket den rika kassan medgaf. Komna till Katrineholm bjöd Hultmark hela sällskapet på kaffe, pastor Wittenkrona köpte äpplen der för 10 öre styck och undfängnade med, vid Flen bjöd Oscar på Öl o sockerdricka. Carl köpte karameller och äpplen och bjöd på och sålunda förflöt resan o dagen ganska fort. Tack kära du för matsäcken, den dukades upp och smakade förträffligt. Pastor W-a åt upp tre gåsar så de smakade nog honom bra.

 

Och nu till mötet som ordades om af flickorna Ölander och oss. Carl talade i dag vid Docenten om det men han kunde ej gifva något bestämdt svar hur det går men lofvade att giva ett bestämdt svar i morgon, som vi då skall genast underrätta om.

 

Här är nu så mycket menniskor att utom det stora långa bordet var ett långt till dukat i dag för bara främlingar, så stackars tante Brander nog har hon om sig mycket. Vi fem hafva en dubblett i paviljongen, Ruth o jag bo i det inre rummet o alla 3 herrarna i det yttre. De skoja och hafva det lustigt värre mån I tro. Och Ruth och jag voro förtjusta att få bo tillsammans.

 

Men o hvad tomt och dystert det är efter barnen, ja det kännes odrägligt men jag vågar ej släppa den tanken på mig. Ack hvad jag önskar att de skola vara snälla och lydiga. Hälsa lille Harald från Mamma och bed honom att han är lydig och uppför sig ordentligt och bra, det samma gäller lille pysen ”Hjam” förstås. Roligt skall det bli att höra hur barnen taga det att vara skillda från far och mor.

 

Zelma och Iwar voro oss till möte vid Centralstationen i går afton. Vår resa är nu litet ändrad vi skola stiga ombord den 2dra istället från Genua ej från Triest. Och nu farväl. Pussa om barnen o klappa dem riktigt fr. Mamma.

 

Så varder du o Maria helsade hjertligt från eder syster Kerstin.

 

Tänk att Tulins flytta ej härifrån förr än den 6te Oct. detta blir ju ett streck i räkningen för Maria. Helsa ock alla små Valentinarna. Vi adresserar brefvet till Harald för att roa honom litet.

 

Tusende helsningar ock från din bror Carl