Lkpg. den 6 Oct 96

 

Älskade Stina!

 

Nåd och frid af Gud!

 

Ett hjertevarmt tack för vänliga, kärleksfulla brefvet jag i dag bekommit från dig. Det gör godt ända ner i hjertedjupet att se så mycken vänskap och deltagande, tack för allt allt!

 

Ja käraste lilla Stina vi stå nu så godt som redo att lemna Sverige och med det, det käraste vi äga, våra små piltar, de små kära barnen. Du vet att det blir smärtsamt för oss, men på samma gång känna vi oss burna på bönens armar af kära vänner när och fjerran. Mången gång har det ju känts så svårt, jag menar tanken på skillsmessan, ja så mörkt att jag ej vetat hur jag skulle kunna genomlefva det, men huru får jag ej erfara ”som din dag är skall din kraft ock vara”. Herren sviker ej sina löften. Han har ej upphört att upplyfta, bära och hjelpa. Måtte jag bara i stillhet och med frimodighet kunna göra detta offer för Honom som gjort så mycket för oss.

 

Barnen äro temligen lugna med afseendeskillsmessan. Svårast blir det nog för Harald som bättre förstår hvad det innebär, lille Hjalmar är ännu för liten att kunna förstå det. Dock kommer äfven han att sakna oss förfärligt att börja med tills han glömmer oss, och denna tanke, att blifva glömd af sina kära små, är ej den bästa. Dock vill jag söka att kasta alla bekymmer på Herren Jesus och oss sjelfva och våra små kära barn också. Tack för alla förböner och tröttna ej i fortsättningen.

 

Lördagen den 3dje dennes kommo vi hem fr. Stockholm och Upsala. Den 27 Sept var det invigningsfest i Blasiholmskyrkan då 3ne af de utgående invigdes och bland dem fröken Sylvan, som troligen är bestämd för Chhindwara. En tid var visst fröken Lundberg bestämd för Chh. men nu hörde jag att hon skall till Sangor tillika med fröken Löfström, ja så der ändras det, och så kan hända det än en gång blir ändradt, hvem vet?

 

Medan vi voro i Stockh. gingo vi för att söka upp Professor Sahlin men fann honom vara flyttad från det ställe vi i fjor besökte honom på. Mycket snopna gingo vi derifrån och dertill ledsna att ej kunna bringa färska helsningar ut till dig, men en annan dag så möter jag o Lavenius honom på Drottninggatan o jag springer fram till honom o helsar o talar om att vi stå redo att fara ut till dig snart, och på detta vis har jag nu muntliga helsningar till dig från din lilla pappa som såg kry och glad ut. Och vidare få vi nu språkas vid då jag kommer om 3 v.

 

Hinner ej mera ty vi ha mycket att styra med. Helsa Maggie o tacka för vänliga brefvet o säg henne att jag gerna vill taga med det hon önskade. Kära helsningar till eder alla. Helsa ock Franzéns om du skrifver eller träffar dem, jag hinner ej skrifva till Ester, ja jag nämde visst ej dagen vi skola lemna Linköping o våra små gossar, det blir den 19de Oct o hoppas då Stina lilla att vi få återse hvarann i slutet af November om allt går väl. Gud vare nu vårt a och o i alla omständigheter. Maria och Serena helsa så kärt och Carl o barnen förena sig med mig i varma helsningar till dig och Danielssons.

 

Din tillgifna och tacksamma Kerstin