Chh den 1 Dec 96

 

Älskade syster Ena! Frid!

 

Som vi nu i dag mottagit ditt, Haralds och Almas bref ville jag skrifva några rader till, för att tacka för desamma! Tack kära du för ditt långa, glädjande och intressanta bref. Helsa ock lilla Harald så hjertligt och tacka honom fr. Pappa och Mamma för ett så långt och roligt bref, och äfven lilla Alma skall du tacka så mycket för hennes vänliga rader, äfven de gladde oss så mycket. Jag har många gånger tänkt mig bedja dig säga till Alma att äfven hon någon kunde skrifva till oss, men så behöfde jag ej det förr än bref kom fr. henne. Vi behöfde ej lösa brefvet som du fruktade. O så roligt höra så mycket från o om dig och barnen o tänk så stor nåd att ni alla få vara så krya. Gud vare tack. Han hör våra böner. Tacka alla från oss som äro så vänliga och kärleksfulla mot barnen. Denna gång helsa särskildt till Matilda Johansson, om du vill o kan så bjud henne hem till dig någon gång tillsammans med dina öfriga vänner då du tänker bjuda dem.

 

O hvad edra kära bref lätta upp oss, man blir som en annan menniska då man åter fått underrättelser från eder. Huru väl se vi ej lilla Harald på din kälke der han sparkar med benen för att få den igång. Så roligt för honom att det kom litet snö, men glädjen var ju kort. Och lille Hjam se vi ock der han står och slår med lilla handen och predikar för eder, han brukade höja sin lilla röst och säga: "predika Guds ord", men det tyckes nu hafva blifvit mera reda med honom. O hvad lustig han måtte hafva varit hos Amanda Lagergren. Edra bref som kommo i dag voro af den 7 o 8 Nov. Jag har med denna post ock skrifvit till farmor och Maria Valentin. Stackars Maria med alla sina små besvärliga barn. Hon kan väl aldrig tänka på att lemna dem.

 

Här är så odrägligt varmt nu då det borde vara svalt o skönt, tänk hvad det skall bli i hettiden. Gud hjelpe oss. Jag slutar nu för att ej brefvet skall bli för tungt. En god, glad o fröjdefull Jul önskar jag eder alla. Jesus vare vårt föredöme.

Din dig älskande o tacksamma Kerstin.

 

Carl skickar dig genom Kassör Ahlberg 300 kr till nästa qvartal eftersom hyran är så stor. Både Stina o Anna Lundberg bo hos oss. De äro rara båda två. Älskade Serena tröttna ej på barnen, jag vet ju att de ofta äro besvärliga små kräken. Du må tro att vi önska allt rätt ofta att vi hade dem här.

Din K.