Chhindwara den 8 Dec 96

 

Kära älskade syster Ena!

 

Nåd och frid af Gud!

 

Ett godt nytt år tillönskar jag eder alla tre tillika med Rinnanders alla utifall ni ären hos dem då detta bref når eder. Må det nya året bli ett glädjande år för oss alla och må vi lite hvar få äga helsan under detsamma.

 

Af Carls bref till Harald sen I att jag varit litet krasslig och är ej ännu fullt återställd fast bättre, men vågar ej anstränga mig med att skrifva långt. Tack så innerligt för edra sista kära bref af den 15 Nov. Tack för du skrifver så utförligt om allt som rör barnen. Det var då roligt höra hur Hjam o du gingo på torgen och köpte persilja till hans ”födelsedag”. Nästa gång få vi nog höra vidare om sjelfva ”födelsedagen”. Jag minnes så väl den dagen, vi voro på Indiska oceanen och jag tänkte på eder mycket den dagen.

 

Och hvad Harald är dugtig att styra för sig sjelf. Det var intressant höra hur han köpte och ordnade på bazaren. Så roligt höra att bazaren gick så bra. Gud vare tack derför!

 

Franzens hafva nu varit här de kommo på tisdags ef.m. o reste på lördags morgon. De voro så språksamma, och glada att träffa oss. Vi äro bjudna att Jula hos dem och jag tror nästan att vi komma att göra det. Franzéns tänkte att vi skulle mindre komma ihåg barnen under Julen hos dem än i vårt gamla hem der så mycket påminner om dem.

 

Och nu förlåte du mig nog om jag ej skrifver mera i dag. Hoppas nästa vecka kunna skrifva ett långt bref. Tack för all kärlek mot barnen! Gud vare med eder och oss o bevare oss alla fr. sjukdom och allt ondt. Helsa alla bekanta o morbrors och barnen skall hafva många pussar o famntag fr. mamma o sjelf helsas du så varmt jemte Rdrs alla.

 

Din egen syster Kerstin