Chhindwara C.P. India d. 26 jan 97

 

Min dyraste syster o mina små gossar!

 

Job. 5:17-19. Es. 60:20.

 

Jag måste i dag meddela eder det förfärligt smärtsamma att min så innerligt o djupt älskade Kerstin d. 22 dennes kl. half 5 på morgonen lemnade mig, men ock detta ljufliga: mitt vissa hopp är att mitt hjertas älskling gått hem till Jesus o de kära förut der. Dyra syster, jag beder, säg detta så lugnt som möjligt och meddela det åt min saliga lilla Kerstins o mina o dina små gossar, så att de må känna detta rysliga slag så lindrigt som möjligt. Jag skulle vilja skrifva mycket, men br. Franzén vill ej att jag skall skrifva annat än brefkort nu i början.

 

Br. D. har skrifvit om min dyra saliga Kerstins hemförlofning till Doc. och detta bref sändes dig i afskrift, så att du derigenom får höra något hur vi haft och har det. Jag längtar så mycket att i bref få utgjuta mitt hjerta o tala om allt, men måste dröja dermed enär jag ej vill handla mot råd. Du förstår nog att smärtan och saknaden efter min egen, enda älskade vän är nästan outhärdlig, dock Herren har hulpit mig hitintills och han skall ock hädanefter hjelpa. Jag fick ej vara inne hos henne sista natten, enär jag var för medtagen. Just som hennes förlossande ande hade flytt blef jag inkallad. Hon somnade in i Jesu famn så stilla att ingen anade att hennes ande flydde förr än den redan var borta. Stilla lefde hon o stilla dog hon. Frid öfver hennes ljufliga minne.

 

Vill du vara snäll och anmäla min älskade Kerstins hemgång på Pastorsexpeditionen. Äfven var snäll och insätt i Correspondenten följande dödsannons:

 

”Att min dyra älskade maka Kerstin Lindroth f. Sandström, efter ett svårt men så tåligt lidande i tron på sin Frälsare stilla afled i Chhindwara C.P. India, Fredagen den 22 Jan. kl 4.30 f.m. i en ålder af 38 år 7 m, så djupt och innerligt sörjd och saknad af mig, missionssyskon och de infödda kristna här, har jag den smärtsamma pligten att slägt och deltagande vänner tillkännagifva.

Chhindwara C.P. India 26 jan. 1897. C.F. Lindroth

Joh. 14:3. Sw. Ps. 484; 344.”

 

Ja, lilla syster, jag måste nu sluta. Tusende helsn. till dig o de kära gossarna. Tag detta förståndigt lilla syster. Bed för mig. Din djupt sörjande br. Carl.

 

Var snäll och underrätta min Kerstins slägtingar härom. Till Reijmers har jag skrifvit. Din br. Carl