OSCAR VALENTIN

Swedish Mission

SAUGOR C. P.

 

East India den 30 november 1898

 

Min älskade lille Oscar!

 

Mosters bref är tillslutet, så att jag icke kan nästsluta detta, utan du får nu ett ensamt bref från pappa. Det första brefwet, som pappa sänder under din adress. Du kan nog icke läsa det själf, men bed moster Ena läsa det för dig. Karins bref lade jag in i moster Hildurs bref, emedan jag tror, att hon är på Skånstorp. Vet du, lille Oscar, i afton har jag warit i bazaren. Där var så fullt med damm, att det war riktigt swårt att wara. Jag vet icke, om du kommer ihåg, huru mamma plägade hafwa kaffe färdigt, när jag på aftnarna kom ifrån bazaren, och du brukade klänga upp i mitt knä. Så sutto wi där en lycklig familj och språkade, men nu är mamma skild från oss hemma hos wår himmelske fader, och du med dina syskon når icke pappas knä. Pappa är ensam och öfvergifwen. Jag kan ej säga, hur mitt hjärta blödde och mina tårar runno, då jag i afton återwände till tältet. Bed Gud för pappa, att han, min och din Gud, måtte gifwa mig sin tröst och hugswalelse. Gud hjälpe dig att blifwa en snäll, lydig och flitig gosse! Var snäll mot syskonen, kusinerna och dina skol- och lekkamrater. Kom ihåg, att Gud ser dig alltid.

 

Nu har du fritt från skolan, då du får mitt bref. Julen är då förestående. En glad och treflig jul, min lille tulting. Hör gärna om Herren Jesus, din vän och broder! Bed moster eller tante läsa berättelsen om Jesu födelse och barndom för dig under julen! När du hört den, skall du berätta den för dina små systrar.

 

Nu ett famntag käre Oscar. Du skall hälsa älsklingen Maria och sötingen Sigrid samt nospärlan lille Daniel. Gud gifwe eder hälsa och glädje! Han beskydde eder alla och göre eder till sina snälla och lydiga barn! Tacken Herren och prise hans namn.

 

Din för dig ömmande Fader Oscar

 

Till moster och Oscar. D. 1 december 1898.

 

I dag är Oscars dag. Gud wälsigne dig mitt barn! En hälsning till eder alla. Ena säger: ”snart är du åter hos oss”, men detta synes mig aflägset. Gud wet när. wi wara funna i honom, ty han är wärd att wi lefwa i och för honom.

 

Ömmande broder och fader Oscar. Kl. ½5 f.m. i Linköping