Narsinghpur C.P. India d 19-9-88

 

Älskade moder och syster Serena!

 

Mycken nåd och frid!

 

Äfven ett litet bref från mig med vännens långa bref. Hjertligen tack för alla bref och glada underrättelser vi nu, och då få mottaga från eder! Lilla mamma såväl som syster äro ju ute och resa rätt mycket och helsa på - när få vi den glädjen att få ett besök? O, om någonting sådant kunde låta sig göra då tror jag att vi ej skulle hafva, då vi få vara krya och friska, någon vidare önskan öfrig. Vi afundas nog våra syskon hemma, som åtminstone någon gång på året få rusta sina hem i ordning, och vänta sina kära till sig. Vi ha talat om mycket huru kärt att nu efter 2 år få det stora nöjet att få mottaga syskonen Valentins i vårt lilla hem - ja, vi ha talat rysligt mycket om hur vi då skulle hafva det - vi ha ej någon gång haft den glädjen att få mottaga någon af våra slägtingar i vårt hem - och nu då det började lida åt den tiden kan inte ens detta ske. Vi blefvo mycket ledsna både Kerstin och jag. Dock hvad är att göra annat än böja sig under Guds hand och hålla fast dervid att hvad han gör är rätt och för oss alldeles bäst.

 

Vi må nu Gudilof godt här alla 3, lille Harald har litet hosta förstås, annars är han rätt kry och förkofrar sig för hvar dag äfven om det går litet sakta här ute i värmen. Han är mycket förståndig och är förtjust i far och mor så det förslår. Då han är hvid gladt mod ropar han ā (=kom) pappa och när han är ledsen ropar han ā mamma. Han har sålunda redan börjat tala hindi och blir nog med åren, om Gud låter honom lefva, en som kommer att kunna språka hindi mer flytande än kanske både far o mor. Vi ha köpt en liten vagn åt honom som han är så förtjust att sitta i. Häromdagen köpte också min lilla Stina en liten hjortunge som en man fångat och kom hit med. Han var då nyss född och ganska svag - nu har han förkofrat sig mycket o blifvit så tam - jag tror tamare än en hund - och springer omkring o är så rolig. Draga tjenarne ut lilla pysen i hans vagn så skola lilla hjortungen vara med och hoppa omkring vagnen och det ser så näpet ut.

 

Ja, då man får ha hälsan är allting så roligt. Du säger Serena lilla att du understundom saknar dina yngsta systrar - jag undrar ju ej derpå, vi sakna ju eder ock - dock var ej ledsen om Gud vill så komma vi om några år - och åren gå ju så fort - hem och hälsa på - det skall nog blifva rysligt roligt, jag gläder mig deråt redan nu.

 

Jag har nu ett roligt arbete en timme var dag i det jag fått en dopkandidat - en ung brahman som jag håller på att förbereda på dopet. Bed Gud för denne unge man. Det är nog bäst att jag slutar nu ehuru jag ju ingenting skrifvit. Mottag de mest hjertevarma helsningar från eder sannt tillgifne Carl.

 

Jag önskade bara att I skullen kunna se vår lilla son som är en liten sötunge. Han sänder så rysligt många kyssar till mormor och moster.

Eder C.