Linköping d. 8 Augusti 1883

 

Älskade syster Serena!

 

Tack för brefvet, som Rinnander medhade i går, samt för stjernorna! Du har varit något flitigare än vi, jag tror ej att vi sammanlagdt virkat 10 stjernor, dels äro vi så lata och dels ha vi haft litet annat att göra, med sylt o saftning också ha vi skrifvit litet år Hofrättsrådet, jag var hemma i går med en exp. som var 8 ark, som jag skref i lördags o måndags, då jag fick mera skrifning med mig hem, det var domböcker som skall renoveras, jag kan ej påminna mig att vi renoverat några sådana förr.

 

Fröken Nelly Hall som har gästat vår stad sen i Lördags har predikat hvarje dag samt dessemellan haft bibelklasser 2ne gånger hos Amalia P. samt en gång i Baptistkapellet, Amalia sjelf var här o inbjöd oss att vara med. Första gången hade jag ej tid för skrifning, hvarför Mamma gick ensam, andra gången voro vi med alla 3. I afton kommer hon åter att uppträda i Baptistkapellet. Vi äro ej särdeles förtjusta i henne. Vi ha varit bjudna till Holmvalls en gång sedan vi kommo hem, på kaffe, bär som vuxit i deras trädgård, samt saft allt mycket gentilt. I söndags eft.m. voro vi bjudna på kaffe till Anderssons och i dag äro vi bjudna till Nygrens i Sandbäck, ledsamt att det har regnat litet i natt men nu det ser ut som det skulle bli vackert i dag. En dag i förra veckan voro Hanna o Nanny Hydell här, på vår begäran stannade Nanny hos oss öfver natten, samt till andra qvällen, då vi hade rätt trefligt, vi gingo åt Trädgårdsföreningen o förlustade oss, der vi sammanträffade med Ivar, vi slogo oss då ned på en soffa o språkade en två à tre timmar o hade mycket muntert.

 

I söndags då vi voro nere hos Anderssons, hade alla 3 Missionärerna varit o sökt oss, ledsamt nog fingo de vända om. Clara talade ej om detta, förr än på Måndags morgon, då M. o jag gingo till dem o bad dem komma den eft.m. istället, men då hade de ej tid för läsnings skull. De blefvo mycket smickrade öfver besöket och bad oss flera gånger att vi skulle sitta ned, då vi tänkte oss att gå. Vi sutto ungefär 1 timma hos dem o språkade lofvade att komma en dag efter onsdag, ty på onsdagen skulle de tentera för Möller i dogmatik hvilket de voro mycket rädda för. Ni undrar väl mycket hvarför vi ej skrifvit till Eder, men du känner nog till hvad vi äro för brefskrifverskor, vi se helst att vi slippa.

 

Helsa Hildur o barnen o tacka dem så hjertligt för de goda, rara o många bären, jag kan ej förstå hur ni hade tålamod att plåcka så mycket bär, och äpplena sedan, de voro så utmärkt goda helsa Ruth särskildt o tacka henne för dem, jag förstår att hon, som alltid är så omtänksam, har styrt med detta.

 

Maria har i dag träffat Jansson och han sade att han kommer snart in o hemtar oss, bara de få litet i ordning, ty de ha nu snickare hos sig, som bultar o väsnas. Jag har nu änteligen skrifvit till Anna B. jag kan ej säga huru glad jag är deråt. Till Herman ha vi ej skrifvit sedan jag mottog gratulation på min namnsdag.

 

Vi äro bjudna till Båberga i denna vecka, men jag vet ej om vi få tillfälle dertill. Nu har du fått litet ”hem” om huru vi lefva vår fritid fram. Jag har glömt att tillägga att M. o jag tar oss några parti krocket nästan hvarje dag.

 

Hinner ej mera emottag de hjertligaste helsningar från oss alla. Helsa innerligen Hildur o barnen från oss alla, din syster Kerstin

 

Missionärerna ha tillsammans 2 utmärkt trefliga rum de bo i Skräddare Hallborgs våning. Att Wallentin är bror till Fru Hallborg fingo vi veta då vi voro hos dem. Det talade en gammal gumma om för oss som var hos Hgs, hon sade sig vara mor till Wallentin o Hanna, som hon sade. Förlåt mitt slarf. Du kan väl knapp taga reda på det.