Betul den 12 Maj 1885

 

Min lilla kära syster Serena! Mycken nåd o frid!

 

”Herrens förlossade skola återkomma o komma till Zion med glädje” då mötas vi om ej förr min lilla rara syster!

 

Jag måste verkligen skrifva ngra ord till dig o tacka för det kära bref du sände mig fr. H., men du förstår, att det är ganska svårt för mig, ty så snart jag släpper boken o tager till pennan, så blifva brefven merendels din systers, min dyra Kerstins - och jag vet att du ser ej illa ut på det.

 

Jag har ju inga nyheter att berätta, ty du kanske vet mer än jag, du som får del af både Oscars o mina bref, men jag talar väl om gamla nyheter då - den neml. att din bror mår alldeles som ”perlan i guld” härute - det är blott ett som fattas mig o det är din kära syster, min lilla hjerteskatt. Hvarför sänder du ej henne till mig, du har ju gifvit mig henne en gång - du vet ju, att jag går här så ensam - dock vet jag ju, att du sänder henne, då Gud vill, om än det blir med gråtande tårar. Tänk du så roligt att Br. Oscar i Iwar komma hit nu. Jag väntar bra mycket efter dem.

 

Du lofvade att skrifva af o sända mig en liten sång - dermed kommer du att glädja mig mycket. Jag sjunger nu för tiden bra litet - jag har gjort, som Israels barn, då de voro på dessa trakter. Jag har hängt min harpa på pilträd - o när jag sjunger, så är det merendels ngra små sånger, som min lilla Kerstin har skrifvit af åt mig.

 

Nu hoppas jag att du snart gläder mig med ett och ett halft ark igen, då det passar för dig. Nu han I snart sommar, jag önskar att I måtte få en glad sommarvistelse på Sk. Gud vare med eder mina dyra o välsigne eder till själ o kropp. Helsa din lilla kära Mamma, som ju också har blifvit min, hjertligen från mig o för öfrigt alla syskon, slägtingar o vänner o var sjelf mycket helsad från din sannt tillgifne bror Carl.

 

D. 13. Tack kära syster lilla, att du nu åter ”satte dig på tvären”. Jag kan ju också, som du ser ”komma på tvären”. Stackars liten som också blef besvärad af ”påssjukan”. Måtte Gud göra eder alla mina kära krya och friska och måtte lilla Mammas rygg blifva rigtigt bra - så önskar och beder din bror Carl.