Spåren efter Per Erik Persson född 1803

 

 

Brita Dorotea Persdotter föddes den 6 maj 1835 i byn Törsta i Boteå församling, Västernorrlands län. Föräldrarna var torparna Per Erik Persson och hustrun Anna Israelsdotter. Hustruns anor har lätt kunnat spåras, men det har inte varit helt enkelt att hitta fadern Per Eriks. I kyrkböckerna anges endast att han är född 1803, ingen födelseförsamling och inget födelsedatum anges fram till hans död 1868. Detta var mycket ovanligt.

 

Visste ingen när han var född eller varifrån han kom? I Boteå husförhörslängd förd mellan 1831 och 1840, se längden till höger, anges att makarna gifter sig 1830-12-28 och i vigselboken framgår att Per Erik kommer från byn Solum, i grannförsamlingen Styrnäs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Boteå husförhörslängd AI:4 sidan 102; Per Erik står här och i följande husförhörslängder utan vare sig födelsedatum eller födelseort, vilket var mycket ovanligt.

 


 

Ur Styrnäs husförhörslängd AI:1 sid 129; Per Erik arbetar som dräng hos bonden Daniel Israelsson i Djuped.

 

Ur Styrnäs husförhörslängd AI:2 sid 4; Per Erik arbetar som dräng hos bonden Nils Persson i Solum.

 

Via en bilaga till flyttlängden framgår att prästen i Styrnäs och hustrun Anna Nilsdotters far, kolaren Israel Israelsson i Degersjö, intygar och ger sitt bifall till giftermålet 1830. I denna bilaga uppges att Per Erik har bott både i Solum och i Djuped, Styrnäs församling. Detta bekräftas också i husförhörslängden att drängen ”Pehr Eric Pehrsson” född 1803 först bevistar husförhör i Djuped 1829 och sedan i Solum 1830, se vidstående längder.

 

Därefter kallnar spåren. Per Erik dyker plötsligt upp i Styrnäs 1829, men det anges inte i husförhörslängden varifrån han kommer... (Ägarna till de gårdar där Per Erik arbetade som dräng visar sig senare vara viktiga ledtrådar för att kunna följa spåren vidare i kyrkböckerna. Därför har jag tagit med dem.)

 


 

Spåren är slut och det går ej att komma vidare. Ge upp? Nej, efter flera månaders letande på Landsarkivet i Härnösand lyckades jag till slut få ihop alla pusselbitarna till Per Eriks liv.

 

I ett desperat försök att finna Per Erik så gick jag igenom närliggande församlingars födelseböcker. Det föddes faktiskt bara en Per Erik, vars far hette Per i förnamn, i dessa församlingar. Det såg ju lovande ut. Kunde det vara rätt person? Gick det att knyta denna gosse till den Per Erik Persson som flyttade till Styrnäs 1829???

 

 

Ur Bjärtrå födelsebok C:1; ”1803 – Bolsjö 23 föddes och 25 september döptes Pehr Eric. Par. B Pehr Ersson h Greta Pehrsdr. Testes…”

 

 

 

Ur Bjärtrå husförhörslängd AI:2 sid 170, Bålsjö No 3.

 

Gossen Per Erik föddes den 23 september 1803 i Bålsjö, Bjärtrå, vilket är beläget drygt 20 km från Djuped där drängen Per Erik Persson plötsligt dök upp år 1829. Gossens far Per Ersson ströks så småningom från längden och en anteckning gav till känna att han hade dömts till ett livstidsstraff för förfalskningsbrott. Modern Greta Persdotter gifte så småningom om sig med drängen på gården Anders Bölin, se ovanstående längd.

 


 

Tingsprotokollen från rättegången mot fadern finns bevarade, men är tyvärr mycket svårlästa. Som tur är finns det ett läsligt vittnesprotokoll som kan berätta om vilket brott Per Ersson var anklagad för när det urtima tinget hölls i Herrskog, Nora den 11 mars 1803:

 

Ur Nora tingslags Urtima ting AIb4 1800-32:

"Då jag i tränne dagar varit och ännu är sängliggande af ett mycket svårt anfall af min stenplåga, så står det inte i min förmåga att kunna inställa mig vid Urtima tinget i Herrskog och nödgas därföre Skrifteligen ödmjukast anmäla om min åtkomst til den från 30 til 50 Rdr förfalskade Sedeln som af mig jemte andra Sedlar genom Klockarn Olof Börlin blef lämnad vid mina Krono uttagen betalning til Krono Befattningsman Bergqvist. Den är den 1ste nästledne Januarii til mig förväxlad af Bonden Mårten Jånsson i Hvalmsta i närvaro af Socken Skräddaren Nils Omberg i Sund. Denne Sedel har såvida mig bekant blifvit från Bonden Per Ersson i Bålsjön som nu sitter på Ulångers Krono Häckte kommit någon vecka före Jul i Bonden Jöran Perssons i Mädan händer, hvilket Per Ersson i flera vittnens närvaro vidgådt, äfven som at den blifvit af honom sjelf förfalskad, utan at i brottet hafva haft biträde af någon annan. Också är såsom jag förnummit alla de öfriga instämda genom hvilkas händer sagde falska sedel här i socknen lupit, i anledning hvaraf jag intet betviflar at tillräckelig i denna sak kan ärhållas, i synnerhet då missgärnings mannens egen upriktiga bekännelse därtil kommer. Föröfrigt anhåller jag ödmjukast, at då jag icke kan undgå at på nytt til Herr Krono Befattnings Man betala 50 Rdr. (Oläsligt) ... täcktes bestämma af hwilken jag såsom oskyldigt utråkad för denna falska Sedel, ska hållas skadelös.

 

Nordingrå d 10 Martii 1803                        Bengt Zimmerman”

 

Enligt anteckningar i husförhörslängderna dömdes Bonden Per Ersson till livstids straffarbete för sedelförfalskningen. Han dömdes ett halvår innan Per Eriks födelse och deporterades när sonen bara var ett par månader gammal. Via bevarade passjournaler kan man utläsa att han avtjänade sitt straff på Karlstens fästning, vilken är belägen på Marstrandsön ett par mil nordväst om Göteborg. Via dessa kan man även utläsa att han troligen benådades våren 1817 då återresan till hemmet gjordes.

 

Ur passjournalerna, Västernorrlands län:

"Fångpass. 1803 Dec 1 Pehr Ersson i Båhlsjö är af H Kr Befm Lind inställd för att afsendas till Carlstens fästning."

"Pehr Ersson bonde Pass utf Bålsjö i Bjärtrå sn. Göteborg K B Pass till Bjärtrå sn 1817 24/4."

 

I nästkommande längd från Bålsjö, Bjärtrå framkommer också att fadern Per Ersson är ”af nåd frigiven” efter 14 år som livstidsfånge. Gården avyttras några år senare och Per Eriks mor Greta Persdotter flyttar till Lo, Styrnäs tillsammans med sin nya make Anders Bölin och de yngsta barnen.

 

Den förre livstidsfången Per Ersson och sonen Per Erik Persson stryks också från längden, och försvinner spårlöst från Bjärtrå omkring 1821. Modern avlider dock ett par år senare i Styrnäs och bouppteckningen ger viktiga ledtrådar:

 

"År 1825 den 6te november. Lät Torparen Anders Börlin i Lo upprätta Bouptekning Öfver Qvarlåtenskapen efter dess nyligen med döden aflidna kära Hustru Margareta PehrsDotter derstedes, uti myndige Styfsonen Pehr Eric Pehrssons och Daniel Danielsson i Frök, för Dottren Sara Greta på 27de året, samt Daniel Israelsson i Djuped, sosom förmyndare för barnen i sednare giftet sonen Nils på 16te Jonas på 13 dottren Anna Brita på 9de och Stina på 4de året gla..." (Bouppteckning hämtad ur Boteå tgl FII:9a.)

 

Det framkommer inte i bouppteckningen var Per Erik bor 1825, men Daniel Israelsson i Djuped, som blir förmyndare åt de yngsta barnen är densamme som Per Erik Persson blir dräng hos år 1829. Vidare forskning ger vid hand att Bonden Nils Persson i Solum dit Per Erik flyttar året efter är gossen Per Eriks morbror och gården tillika är moderns föräldrahem, se tidigare husförhörslängder ovan.

 

Ur Bjärtrå husförhörslängd AI:3 sid 9, Bålsjö No 3; Bonden Pehr Ersson längst ner på sidan blir ”af nåd frigiven” efter 14 år som livstidsfånge. Han kommer tillbaka till gården, men hustrun har gift om sig med drängen och fått flera barn. Familjen splittras, men det framkommer inte var Per Erik och hans far flyttar..,

 

Dessa fakta stärker tesen att gossen Per Erik, som flyttar från Bjärtrå år 1821, är samma person som drängen Per Erik, vilken flyttar till Styrnäs år 1829. Ett tillfällighetsfynd i bilagorna till Boteås kyrkböcker ger nya ledtrådar. I en flyttattest uppges felaktigt att "Drängen Pehr Ersson" först har flyttat från Arnäs via Dal och sedan till Boteå år 1827. Någon, troligen prästen i Dal eller Boteå, har sedan korrigerat detta till att det är "Pehr Eric Pehrsson" som har gjort denna flytt.

 

Ur flyttattest Boteå 1827:

         Pehr Eric Pehrsson

Drängen Pehr Ersson som nu flyttar till Medelpad är född 1803 eger god frägd och försvarlig Christendomskunskap har bevistat förhören och nyttjat nåde medlen samt ännu icke inlåtit sig i någon äktenskapsförbindelse har haft ymp koppor och är för kommande år icke mantalsskriven.

                                       Betygas Arnäs d 26 Oct 1824

 

                         Pehr Eric Pehrsson

Ofvanskrifne Dräng Pehr Ersson som kom hit till församlingen Höstetiden 1824 och nu flyttar till Botheå har härstädes fört en stilla och anständig vandel, och äfven här till ägtenskap ledig, och ej mantalsskrifven för nästa år.

                                       Betygas Dahl den 27 oct 1827

 

Dessa uppgifter kontrollerades i husförhörslängderna och år 1827 dyker det mycket riktigt upp en "Pehr Eric Pehrsson" född 1803 (inget datum), som dock stryks ur längden året efter, utan att det anges var han kommer ifrån eller vart han tar vägen, se längden till höger.

 

Ur Boteå husförhörslängd AI:3 sid 96; Per Erik bevistar husförhör i byn Undrom år 1827.

 


 

Vid en genomgång av Arnäs husförhörslängd hittades också Per Erik och hans far, som nu har tagit sig namnet Sjögren. Det framkommer att de har kommit från Bjärtrå 1821 och att fadern har "Warit på fästning för förfalskningsbrott af nåd frigifven". Året innan finns han med i Arnäs vigselbok då ”Pehr Sjögren från Nätra och Sunnansjö gifter sig med bondedottern Maja Stina Pehrsdr från Österbursjö”. (Med anledning av uppgifterna i vigselboken så bodde Per Ersson/Sjögren troligen i Sunnansjö, Nätra församling under en kort period år 1820 innan han slutligen flyttade till Arnäs året efter. Han står dock inte i Nätras husförhörslängd.)  

 

Fadern avlider några år senare och Per Erik flyttar runt som dräng i församlingen under några år innan han flyttar till Dals församling år 1824. Han kallades under den tiden för Sjögren, se längderna till höger.

 

Ur Arnäs husförhörslängd AI:5 sid 386; Per Sjögren flyttar till Österbursjö tillsammans med Per Erik. Per gifter om sig och får två barn.

Ur Arnäs husförhörslängd AI:5 sid 313; Per Erik kallas också Sjögren och flyttar runt i Arnäs innan han slutligen ”flyttar til Medelpad”.

Ur Dal husförhörslängd AI:2 sid 109; Han kommer dock inte till Medelpad utan flyttar till Dal ca två mil från hans födelseförsamling Bjärtrå. Han kallas också här för Sjögren och flyttar till Boteå 1827.

 


 

Via husförhörslängder, flyttattester, rättegångsprotokoll och passjournaler har alltså gossen Per Erik Persson från Bjärtrå, kunnat knytas till drängen Per Erik Persson som flyttade till Styrnäs 1829. Namnet Sjögren, som fadern tar när han flyttar till Arnäs och som Per Erik kallas för i Arnäs och Dal, dyker även upp i Boteås husförhörslängder på 1850- och 60-talet då sönerna Israel och Per Erik tar sig namnet Sjögren, se vidstående husförhörslängder.

 

Ur Boteå husförhörslängd AI:7 sid 157; Per Eriks yngsta son Per Erik tar sig namnet Sjögren.

Ur Boteå husförhörslängd AI:8 sid 110; även den äldste sonen Israel tar sig namnet Sjögren.